PROSIECT 'Welsh Incident' Project

Mae 2019 yn dathlu pen-blwydd y gerdd 'Welsh Incident' gan Robert Graves yn 90 oed.

Wedi’i hysgrifennu yn 1929, sgwrs yw’r gerdd sy’n disgrifio dyfodiad “pethau” o ogofâu môr Cricieth. Ni ddatgelir beth ydynt yn ac nid ydynt yn cael eu disgrifio fel dim ond nad oes ganddynt unrhyw siâp ac yn liwiau ac nad oes ganddynt enwau. Fodd bynnag, mae Maer Cricieth a Band Arian Harlech yn eu croesawu i’r dref. O ran arddull a chynnwys mae’n waith dirgel, enigmatig a doniol sy’n galluogi’r darllenydd i ffurfio delweddau a syniadau i lifo o’r gerdd.

I ddathlu’r digwyddiad hwn ac i greu ymwybyddiaeth am y gwaith, mae Cyngor Tref Cricieth a Fforwm Busnes Cricieth, gyda chefnogaeth gan Arloesi Gwynedd Wledig, wedi creu prosiect sydd wedi’i ysbrydoli gan y gerdd. Nod y Prosiect Strydoedd Unigryw yw cynyddu nifer yr ymwelwyr ar y stryd fawr ac ymestyn tymor yr ymwelwyr. Gwahoddir artistiaid i gyflwyno syniadau ar gyfer cerflun a fydd yn cael ei osod yng nghanol y dref i gofio am y gerdd ‘Welsh Incidents ‘.

Ochr yn ochr â hyn bydd y dref yn cynnal amryw o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnod gŵyl gelf ‘Y Digwyddiad Creadigol – ble gall pobl fwynhau gweithdai celf ymarferol – eu cyfle i adael i’w naws creadigol lifo.

Bydd taith o amgylch y dref i weld a dod o hyd i greaduriaid cudd, gorymdaith gwisg ffansi, band arian lleol, a llawer o weithgareddau a digwyddiadau eraill yn cael eu trefnu dros y 6 mis nesaf.

Bydd hefyd gardd a cherflun ‘yn ganolog i’r stryd fawr. Edrychwch am ein pensiliau celf thematig a fydd wedi’u gadael ledled Stryd Fawr Cricieth i ddathlu’r digwyddiad.

Mae byrddau hanes yn y siopau hefyd yn cael eu creu gan roi syniad o’r busnesau oedd ar y stryd fawr rhai blynyddoedd yn ôl. Awst

Bydd y prosiect yn cael ei lansio ar Ddydd Gwener y Groglith, 19 Ebrill am 2:00 pm yng Ngardd Gwesty’r Lion Bydd y bardd lleol Twm Morys dan gadeiryddiaeth yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyfrannu at y digwyddiad hwn lle bydd yn darllen cerdd ‘Graves’ a hefyd yn ymateb i’r gerdd ar ffurf cerdd Gymraeg newydd yn ei arddull unigryw ef. Mae mwy o wybodaeth am hanes y stryd fawr ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth ac i gael gwybod sut i gofrestru ar gyfer y cystadlaethau celf ewch i’n tudalen Facebook, ‘Digwyddiad creadigol Cricieth ar Facebook.

Am fwy o fanylion am sut i gymryd rhan ac i gysylltu, cliciwch yma.

2019 Marks the 90th year anniversary of the poem 'Welsh Incident' by Robert Graves

2019 marks the 90th year of the poem ‘Welsh Incident’ by Robert Graves.  Written in 1929 the poem is a conversation describing the emergence of “things” from the sea caves of Criccieth.  What they are is not revealed neither are they described other than they have no shape and of colours that have no names. However, they are welcomed to the town by the Mayor of Criccieth and the Harlech Silver Band. In terms of style and content it is a mysterious, enigmatic and humorous work which allows the reader to form images and ideas to flow from the poem.

To mark this event and to create awareness around the work, Criccieth Town Council and Criccieth Business Forum, supported by Arloesi Gwynedd Wledig (Unique Streets Project) have created a project inspired by the poem.  The Unique Streets Project aims to increase footfall on high streets and to extend the visitor season.  Artists are being invited to present ideas for an art installation sculpture piece in the centre of the town to commemorate the poem ‘Welsh Incident’. 

Alongside this the town will host various themed events including an art festival day ‘The Creative Incident – Y Digwyddiad Creadigol’ where people can enjoy ‘hands-on art workshops – their chance to let the creative juices flow.  

A trail around town to spot and find hidden creatures, fancy dress parade, a local silver band, and lots of other activities and events will be organised over the next 6 months.

There will also be a ‘sculpture garden’ central to the high street.  Look out for our themed art pencils dotted throughout Criccieth High Street to mark the event. 

History boards within the shops are also being created giving an idea of the businesses on the high street from years gone by. 

The project will be launched on Good Friday, April 19th at 2:00 pm in the Lion Hotel Garden Local poet and National Eisteddfod chaired  bard ‘ Twm Morys will be  contributing to this event where he will be reading the Graves poem and also responding to the poem in a new Welsh poem in his unique style. 

More information on the history of the high street can be found here. 

The creative incident Criccieth – Y digwyddiad greadigol Cricieth on Facebook, click here

 

For more details of how to get involved and contact click here.