Y DIGWYDDIAD CREADIGOL THE CREATIVE INCIDENT Briff I’r Artist, Artists Brief

Y DIGWYDDIAD CREADIGOL

THE CREATIVE INCIDENT

Briff I’r Artist,

Y mae cyfle wedi codi i arlunwyr a cherflunwyr i gynnig ceisiadau ar gyfer creu darn o waith celf awyr agored . Gosodir y gwaith yn gyntaf ar Y Maes neu y Stryd Fawr  yng Nghriccieth, ond efallai y bydd rhaid ei ail leoli yn y dyfodol :trafodir hyn hefo swyddogion cynllunio yn dilyn cadarnhad o’r comisiwn terfynnol.

Arloesi Gwynedd Wledig sydd yn cyllido’r prosiect trwy raglan Strydoedd Unigryw a gyllidir  trwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

Defnyddir rhan helaeth o’r arian i gomisiynnu darn o waith celf wedi ei selio ar gerdd Robert Graves o 1929 “Welsh Incident”- cerdd hudolus a goruwchnaturiol a leolir yng Nghriccieth.

Darlleniad:  https://www.youtube.com/watch?v=cLafXKLcPcQ ,

Ysgrifenedig: http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/welsh-incident/ 

Oherwydd natur y drwydded i ddefnyddio’r gerdd unwaith yn unig y cawn ei chyhoeddi fel rhan o’r prosiect hwn felly gofynnwn i chi beidio cyhoeddi’r ’r gerdd yn llawn neu yn rhannol heb drafodaeth flaenorol. . 

Rhaid i’r artist gyflwyno darluniau rhag baratoadol erbyn  01/06/2019;  yn cynnwys maint, pwysa, deunydd,ac amserlen ynghyd ac unrhyw anghenion ar gyfer lleoli’r gwaith neu ofynion Iechyd a Diogelwch arbenig. Hysbysir y cynnigydd llwyddianus erbyn 08/06/2019, a gosod y gwaith yn ei le erbyn. 01/10/2019.

Clustnodir swm oddeutu £10,000, am y gwaith, hyn yn cynnwys dyluniadau, cyfarfodydd safle,deunydd, amser yr artist, cludiant a gosod y gwaith yn ei le.Trafodir y gyllideb derfynnol wedi I’r ceisiadau ddod I law.

Opsiwn a) Creu un cerflun I’w osod a r Y  Maes Criccieth.

Opsiwn b) Creu 2 gerflun I’w lleoli un bob pen I’r Stryd Fawr..

Manylion cyswllt isod:

 

Artists Brief

An opportunity has arisen for artists to submit proposals for consideration with regards to an open-air sculpture or installation piece. The work will be positioned in the first instance on ‘The Maes’ or the High Street in Criccieth. It may be necessary, at a later date, to relocate the installation; this will be discussed with planning officers when the final commission is confirmed.

Arloesi Gwynedd Wledig has received the funding for this project as part of the Unique Streets programme through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also partly funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.

The major part of the funding will be used to commission the work which is to be based on the 1929 ‘Welsh Incident’ poem by Robert Graves, a fascinating mystical poem located in Criccieth.

 

Reading:  https://www.youtube.com/watch?v=cLafXKLcPcQ ,

Text: http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/welsh-incident/ 

Due to the nature of our licensing agreement to use the poem, we can only publish the poem once. Therefore we ask that you do not reproduce the text in full or part without prior discussion. 

The artist would need to supply preliminary drawings by 01/06/2019; which will include dimensions, weight, materials and lead time, as well as any specifications for assembly/fixing or any special health & safety concerns. The successful entry will be notified by 08/06/2019, installation by 01/10/2019.

We are looking to allocate in the region of £10,000, for the work, this will include all drawings, site meetings, materials, artists time delivery and installation. The budget allocation will be discussed after proposals are submitted.

Option a) To create one sculpture, to be placed on “The Maes” at Criccieth.

Option b) To create 2 sculptures to be placed on both ends of the High Street.

Contact details for further information see below:

Rheolwr Prosiect/Project manager; Cynan Jones, cynan@tjbcym.net

Cyd lynwyr/Co-ordinators; 

Ffion Gwyn ffiongwyn@outlook.com 

Meinir Moncrieff: lemoncrieff@aol.com

Richard Wilcock: rich@desique.co.uk 

Nan Jones: nandavieshughes@live.co.uk