SIOPAU CRICCIETH DRWYR OESOEDD
CRICCIETH SHOPS THROUGH THE AGES

Cadwaladers “The Iris” Stryd y Castell / Castle Street
Roedd bwthyn bach o'r enw “Tŷ Bach” ar y safle hwn a oedd yn anaddas i fyw ynddo ym 1904.
It was bought by fisherman David Cadwalader who stored his nets and other equipment there.
Learn More
Siop Te Blue China Teashop
Roedd y safle hwn o fewn yr hen ardal fasnachol ganoloesol yn Abermarchnad, rhwng y felin a'r odyn galch, gyferbyn â'r stordy a bythynnod bach.
This site was within the old medieval commercial area at Abermarchnad, between the mill and the limekiln, opposite the storehouse and small cottages.
Learn More
Tir a Môr
Gyda dyfodiad y rheilffordd datblygodd Cricieth yn gyflym fel cyrchfan glan y môr. Adeiladwyd Rhes Mona yn yr 1890au.
The property on the corner was at first an ironmongers run by Rees Morris Williams but he soon moved to a larger property nearby which later became the “Pines”, today a nursing home.
Learn More
24 Stryd Fawr  Tafarn y Brynhir / Brynhir Arms
Roedd tyddyn bychan yma o'r 17eg Ganrif ond nid oes unrhyw arwydd o adeilad ar y safle hwn ar fap degwm 1838 nac yn y dosbarthiad.
There was a small holding here from the 17th Century but there is no indication of a building on this site on the 1838 title map or in the apportionment.
Learn More
Castle Gallery / Siop Dre’
Mae eiddo wedi bod yn y lleoliad hwn ers i Edward y osod y bwrdeistrefi ar gyfer y fwrdeistref newydd yn 1284.
There has been a property at this location since Edward 1st laid out the burgages for the new borough in 1284.
Learn More
London House
Dechreuodd Richard T.Pritchard o Laniestyn fusnes cyfrwywr a gwerthwyr haearn yma ym 1879.
Richard T.Pritchard from Llaniestyn started a saddler’s and ironmonger’s business here in 1879.
Learn More
36 Stryd Fawr / High Street
Dyma'r siop gornel ar y bloc, Ormesby Terrace cynt a adeiladwyd yn yr 1860au.
This is the corner shop on the block formerly known as Ormesby Terrace built in the 1860s.
Learn More
41 Stryd Fawr / High Street Sheffield House
Agorodd Richard T.Pritchard ei siop gyfrwy a haearn werthwr cyntaf ym mhen gorllewinol yr hyn sydd heddiw'n Stryd Fawr ym 1879.
Richard T.Pritchard opened his first saddlery and ironmonger’s shop at the western end of what is today the High Street in 1879.
Learn More
46 Stryd Fawr / High Street
Un o'r cyntaf o'r siopau mwy ar ochr ddeheuol y Stryd Fawr.
One of the first of the larger shops on the south side of the High Street.
Learn More
50 Stryd Fawr / High Street
Dyma'r siop gyntaf yn y dref a oedd yn gwerthu cynnyrch ffansi, sef yr “ italian Warhousemen" - yr hyn y byddem yn ei alw'n siop fwyd heddiw.
This was the first shop in the town selling fancy provisions. Known as “Italian Warhousemen”
Learn More
52 Stryd Fawr / High Street
Dyma oedd lleoliad cyntaf y “Golden Eagle” cyn i'r siop symud i'w safle presennol ymhellach i lawr y stryd.
This was the first location of the “Golden Eagle” before the shop moved to its present position further down the street.
Learn More
49 to 53 Stryd Fawr / High Street
Adeiladwyd y bloc hwn gan y teulu Williams yn ystod y 1890au.
This block  was built during the 1890s by the Williams family. The Eifion Store moved here then.
Learn More
54 Stryd Fawr / High Street
Yn yr 1870au a'r 80au dechreuodd y gwaith adeiladu eiddo mawr tua'r gorllewin ar hyd y Brif Ffordd o Bont Cwrt, yn bennaf fel siopau pwrpasol gyda chartrefi uwchben ac yng nghefn yr eiddo.
In the 1870s and 80s work commenced on building large properties westwards along the Main Road from Pont Cwrt, most as purpose built shops with homes above and behind.
Learn More
62 Stryd Fawr / High Street
Ei enw gwreiddiol oedd Union Row tua 1810 a ddatblygodd yn araf dros y 100 mlynedd nesaf fel tai yn bennaf.
This was originally named Union Row around 1810 which slowly developed over the next 100 years mainly as houses.
Learn More
72 Stryd Fawr / High Street
Roedd wedi'i leoli yn Union Row a ddatblygodd yn araf dros y 100 mlynedd nesaf fel tai yn bennaf.
This was in Union Row which slowly developed over the next 100 years mainly as houses.
Learn More
56 Stryd Fawr / High Street / Prince of Wales
This pub probably dates from 1842, soon after Edward (the future King Edward VII) was created Prince of Wales in December 1841.
Learn More

Ar ddechrau’r 19eg ganrif adeiladwyd y brif ffordd bresennol (y tyrpeg) drwy’r ardal. Datblygodd hyn yn raddol a daeth yn ganol y dref a daeth dyfodiad y rheilffordd yn 1867 i gyflymu hyn i fod yn Stryd Fawr.

Y tai cyntaf a adeiladwyd ar hyd y ffordd newydd hon oedd y tai sydd gyferbyn â lle mae eglwys Sant Deiniol heddiw tuag at dafarn ‘Prince Of Wales’. Yr enw a roddwyd arnynt oedd, Union Row. Bu David Williams yn ffermio’r tir ar draws y ffordd ac roedd gan ei fab Capten David Williams long fechan a adeiladwyd ar Draeth Mawr le’r oedd Porthmadog yn dod i fodolaeth. Aeth y cwch hwn, a enwyd yn EIVION, â llechi i ffwrdd a dod â chynnyrch megis pys sych, tatws, glo a chaledwedd yn ôl.

Agorodd siop lle mae’r tŷ “Yr Hen Eifion” heddiw. Daeth ei feibion yn bwysig iawn wrth ddatblygu ochr ogleddol y Stryd Fawr yn ddiweddarach yn y ganrif.

Ymhellach ar hyd y brif ffordd adeiladwyd blociau eraill o dai. Adeiladwyd George IV Inn yn y 1820au. Gyferbyn â Swyddfa’r Post heddiw roedd Victoria Terrace (1830au). Yn y bloc hwn roedd Victoria House, sef rhif 15 erbyn hyn, a oedd yn siop ddillad ac am nifer o flynyddoedd yn swyddfa bost hyd nes i’r adeilad presennol agor yn 1910. Roedd tyddyn o’r 17eg ganrif a ddaeth yn Dafarn y Brynhir. Gyferbyn roedd Gwynfryn Terrace ac yn y 1860au adeiladwyd Ormesby Terrace (y llwybr sy’n arwain at prif faes parcio’r Brynhir) gan William Jones. Mae gan ei hynafiaid siop yn y bloc hwn o hyd.

Yn yr 1880au, ar ôl dyfodiad y rheilffordd ac wrth i’r dref ddatblygu fel cyrchfan glan y môr, adeiladwyd yr ochr ddeheuol o Ormesby Terrace i Bont Cwrt fel siopau a’r ochr ogleddol yn y 1890au gan feibion y Capten David Williams. Yna cafodd y tai a’r siopau o Sant Deiniol tuag at yr orsaf eu galw’n STRYD FAWR.

Daeth y rheilffordd a’r trên bach, y REBECCA, a oedd yn galw’n wythnosol ym Mhorthmadog â nifer o nwyddau ffansi a chynnyrch, a rhoddodd y siopau newydd enwau a theitlau crand iddynt eu hunain, London House, Manchester House, Sheffield House, Stafford House, Italian Warehousemen,(a oedd yn cadw nwyddau o’r Eidal fel pasta, olew olewydd, picls, ffrwythau sych, salami ac ati) Masnachwyr Te ac ati.

Daeth yr ardal o amgylch troed y castell yn adnabyddus fel “Yr Hen Dref”. Roedd yn gymuned hunangynhwysol ble’r oedd popeth oedd ei angen – Swyddfa Bost, Siop Gyffredinol, cigydd, siop da da, siop ddillad, siop lysiau, manion gwnio, hufen iâ !! Ymhellach ymlaen, roedd y Pines yn werthwr haearn ac roedd Siop Gyffredinol / Llaethdy ble mae Tir a Mor heddiw.

Yn ystod yr 20fed ganrif newidiodd y siopau bob ychydig flynyddoedd, cawsant eu gwerthu, neu newidwyd eu pwrpas neu cawsant eu troi’n dai

At the start of the 19th century the present main road (the turnpike) was built through the district. This gradually developed to become the centre of the town and the coming of the railway in 1867 accelerated this to become the High Street.

The first houses built along this new road were from opposite where St Deiniol’s church is today to the Prince of Wales public house. This was named Union Row. A David Williams farmed the land across the road and his son Captain David Williams had a small ship built on Traeth Mawr where Porthmadog was coming in to being. This vessel, named the EIVION, took slates away and brought back produce such as dried peas, potatoes, coal and hardware.

He opened a shop where the house “Yr Hen Eifion” is today. His sons became very important in developing the north side of the High Street later in the century.

Further along the main road other blocks of houses were built. George IV Inn was built in the 1820s. Opposite today’s PO was Victoria Terrace (1830s). In this block was Victoria House, now no 15, which was a drapery shop and for many years the post office until the present  building was opened in 1910. There was a 17th century smallholding which became the Brynhir Inn. Opposite was Gwynfryn Terrace and in the 1860s Ormesby Terrace (the alleyway to the main car park to the Brynhir) was built by William Jones. His ancestors still have a shop in this block.

In the 1880s, after the coming of the railway and as the town developed as a seaside resort, the south side from Ormesby Terrace to Bont Cwrt was built as shops and the North side in the 1890s by the sons of Captain David Williams. The full length of houses and shops from St Deiniols to the station was then named THE HIGH STREET.

The railway and the little steamer, the REBECCA which called weekly at Porthmadog brought in a flood of fancy goods and produce and the new shops gave themselves posh names and titles, London House, Manchester House, Sheffield House, Stafford House, Italian Warehousmen, (stocked goods from Italy such as pasta, olive oil, pickles, dried fruits, salami etc) Tea Merchants etc. 

The area around the foot of the castle became known as “Yr Hen Dref” (The Old Town). It was a self contained community and had everything it needed – Post Office, General Store, butcher, sweet shop, clothes shop, greengrocer,  haberdashery, ice cream!! Further along, the Pines was an ironmonger and where Tir a Mor is was a General Store/Dairy.

During the 20th Century the shops changed every few years, were sold, changed purpose or converted to houses.