PROSIECT 'WELSH INCIDENT'
'WELSH INCIDENT' PROJECT
Mae prosiect cerflun a chelf yn cael ei gynnal yng Nghriccieth. Darganfyddwch beth yw'r 'Digwyddiad Cymreig'.(Welsh Incident)
There's a sculpture and art project going on in Criccieth. Discover what the 'Welsh Incident' is all about
DIGWYDDIAD CREADIGOL CRICIETH
CRICCIETH CREATIVE INCIDENT
Byddwch yn rhan o'n diwrnod 'Digwyddiad Creadigol' ar y stryd fawr
Get involved with our 'Creative Incident' day on the high street
SIOPAU CRICCIETH DRWYR OESOEDD
CRICCIETH SHOPS THROUGH THE AGES
Darganfyddwch hanes cyfoethog Criccieth ledled y dref.
Discover Criccieth's rich history throughout the town.

DARGANFOD CRICCIETH - DISCOVER CRICCIETH

Yn aml disgrifir Cricieth yng Ngogledd Cymru fel trysor Pen Llŷn – ac mae’n hawdd gweld pam. Mae glannau prydferth Cricieth yn eistedd yn dawel ar odre Eryri, sy’n ymhyfrydu mewn goleuni anhygoel o’i olwg ddeheuol. Nid yn unig yn dref glan y môr draddodiadol, anhygoel ond yn dref sy’n llawn hanes, treftadaeth, myth a chwedlau, celf a diwylliant, bwyd crefftus lleol, cerddoriaeth, barddoniaeth a mwy.

I ddathlu amrywiaeth greadigol anhygoel Cricieth a’i gorffennol hanesyddol cyfoethog, rydym wedi creu’r wefan hon fel rhan o brosiect ‘Darganfod Cricieth / Discover Cricieth ‘ar y cyd ag Arloesi Gwynedd Wledig, Cyngor Tref Cricieth a Fforwm Busnes Cricieth. Darganfyddwch fwy am y prosiect Digwyddiad Cymreig yma ac ymunwch â’n diwrnod gweithgaredd celf yma.

Criccieth in North Wales is often described as the jewel of the Llŷn Peninsula – and it’s easy to see why.  Criccieth’s beautiful shores sit quietly at the foothills of Snowdonia, basking in amazing light from its Southerly aspect .  It’s not only a wonderful, untouched traditional seaside town but a town that is steeped in history, heritage, myth and legends, art and culture, local artisan cuisine, music, poetry and more. 

To celebrate Criccieth’s amazing creative diversity and rich historical past we have created this website as part of ‘Darganfod Criccieth / Discover Criccieth’ project in conjunction with Arloesi Gwynedd Wledig (Unique Streets Project), Criccieth Town Council and Criccieth Business Forum.  Discover more about the Welsh Incident project here and join in with our art activity day here.

PROSIECT 'WELSH INCIDENT' PROJECT

Dysgwch am y prosiect gosod celf sy’n digwydd yng Nghricieth – yn seiliedig ar y gerdd ‘Welsh Incident’ gan Robert Graves.
Learn about the art installation project happening in Criccieth – based on the poem ‘Welsh Incident’ by Robert Graves.

DIGWYDDIAD CREADIGOL CRICIETH CREATIVE INCIDENT

Prynhawn yn llawn hwyl i’r teulu lle gall eich syniadau creadigol lifo. Celf a chrefft i’r teulu cyfan. Paentio, gwneud braslun, ysgrifennu a chreu llawer o… .. ‘bethau ’.

A fun, family afternoon where you can get your creative juices flowing. Art and craft for the whole family. Paint, sketch, scribe and make many…..’things’.

HANES CRICCIETH HISTORY

Darganfyddwch fwy am hanes y busnesau yng Nghricieth dros y blynyddoedd. Dyma gyfoeth o wybodaeth a gasglwyd gan yr hanesydd lleol a’r arlunydd Robert Cadwalader.

Find out more about the history of the businesses in Criccieth over the years.  A wealth of information collected by local historian and artist Robert Cadwalader.